Chợ Tốt
1Lọc
Thị xã Phước Long
Người tìm việc
Thợ mộc/gỗ
Lương+
Loại công việc+